Voetzoollaesies

Om voetzoollaesies bij vleeskuikens te voorkomen zijn er diverse maatregelen te nemen. Deze worden hieronder kort weergegeven:

Voeding

Door een verkeerd samengesteld rantsoen, verkeerde grondstoffen of een overmatig gebruik van bepaalde grondstoffen kan het maagdarmstelsel van kuikens uit balans raken. Hierdoor kan natte mest ontstaan. Het gevolg is nat strooisel en een grotere kans op voetzoollaesies. Onze voedingsdeskundigen houden graag uw rantsoensamenstellingen eens tegen het licht. De samenstelling wordt dan beoordeeld op de gevoeligheid voor het veroorzaken van dunne mest. Met behulp van dit advies kan het rantsoen worden aangepast en wordt het probleem op uw bedrijf aangepakt.

 

Te weinig eiwit

Een te laag eiwitgehalte kan veroorzaakt worden door verdunning van het voer met graan. U kunt het aanvullende voer aanpassen op het percentage graan dat u verstrekt of u kunt bijvoorbeeld het rantsoen aanvullen met synthetische aminozuren.

Te veel kalium

Door overdosering van grondstoffen zoals soja en tapioca, kan er te veel kalium in het rantsoen zitten. Dit veroorzaakt natte mest met als gevolg nat strooisel en een grotere kans op voetzoollaesies.

Tekorten

Tekorten aan zink, vitaminen en/of coccidiostatica kunnen leiden tot meer problemen met voetzoolaesies. Ponco kan u helpen om de deficiëntie vast te stellen.

Water/voerverhouding

Als het rantsoen van het kuiken niet in balans is, kan er verandering ontstaan in de water/voerverhouding. Een te hoge wateropname kan resulteren in dunne mest. Bovendien kan dit leiden tot meer vermorsing wat natte plekken veroorzaakt. Nat strooisel verhoogt de kans op voetzoollaesies.

Ranzige, bedorven of toxische grondstoffen

Slecht geoogste grondstoffen, te oude grondstoffen en slechte opslagomstandigheden kunnen verteringsproblemen tot gevolg hebben. Laat grondstoffen daarom voor gebruik testen om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor uw kuikens. Indien nodig kunt u bijvoorbeeld mycotoxinebinders toevoegen of zuren gebruiken om het behoud van kwaliteit te waarborgen.

Checklist voetzoollaesies

Ponco kan met behulp van een voetzoollaesiecheck beoordelen hoe groot het probleem op uw bedrijf is. Met behulp van de checklist kan bovendien bepaald worden waar de knelpunten liggen. Vervolgens kan een praktisch plan van aanpak gemaakt worden om uw voetzoollaesiescore, het dierenwelzijn en dierprestaties te verbeteren.

Water

Water en voetzoollaesies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij te veel voetzoollaesies is het daarom raadzaam om ook goed te kijken naar de drinkwatervoorziening.

Watercheck

Om te bepalen of het water dat u verstrekt op uw bedrijf in orde is, kunt u onze watercheck doen. Bij deze watercheck worden naast de gehele installatie ook de mineralengehaltes in het water, de verhouding tussen de gehaltes en de aanwezigheid van gisten en schimmels gecontroleerd.

Beschikbaarheid water

Op veel bedrijven laat de beschikbaarheid van water te wensen over zonder dat de pluimveehouder dit in de gaten heeft. Een aantal tips om de beschikbaarheid te verbeteren zijn:

 • Opvangschaaltjes onder de drinknippels gaan het ontstaan van nat strooisel en dus voetzoollaesies tegen.
 • Stel drinklijnen op de juiste hoogte in, zodat de kuikens wel goed kunnen drinken, maar weinig vermorsen.
 • Zorg dat de drinkleiding perfect horizontaal hangt.
 • Zorg voor gelijke beschikbaarheid / opbrengst tussen nippels én verschillende drinklijnen in de stal.
 • Zet de druk niet té hoog om vermorsing te voorkomen. Controleer ook of de wateropbrengst van de eerste en de laatste nippel in de leiding even hoog is.
 • Stallen met een te hoge waterdruk hebben meer last van voetzoollaesies. Houdt de waterdruk in de eerste drie weken aan de lage kant. Daarna kan deze verhoogd worden.
 • Vervang nippels tijdig. De levensduur van een nippel is ongeveer 5 tot 7 jaar. Wij rekenen graag voor u uit wat de vervanging van nippels kost ten opzichte van het verlies aan inkomsten door te veel voetzoollaesies.

Drinkwaterkwaliteit

Goed drinkwater is de basis voor gezonde kuikens.

 • Zorg voor een goede drinkwaterkwaliteit door het gebruik van een goede bron.
 • Laat het water dat uit de nippels komt regelmatig controleren. Doe dit op meerdere plaatsen in de drinkleiding.
 • Reinig drinklijnen zorgvuldig, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Doe dit na elke toevoeging en na iedere ronde.

Drinkgedrag

 • Let tijdens uw controleronde eens op het drinkgedrag van uw kuikens. Optimaal is dat een kuiken drie tot vier maal pikt aan de nippel. Is dit vaker, dan is de nippelopbrengst te hoog.
 • Zorg dat het kuiken vanaf twee weken met gestrekte hals kan drinken. Dit voorkomt waterverspilling. Een kuiken kan namelijk niet slikken. Is de strooisellaag aan weerszijden van de drinklijn verhoogd, maar niet onder de drinklijn, dan drinken de kuikens niet vanuit een optimale hoek.

Gezondheid

Met een goede kuikengezondheid kunnen voetzoollaesies voorkomen worden. Gezondheidsproblemen die een belangrijke invloed hebben op voetzoollaessies zijn:

Darmaandoeningen, coccidiose, clostridium en dysbacteriose

Dieren met deze aandoeningen produceren veelal dunne mest met nat strooisel als gevolg. Dit kan resulteren in meer voetzoollaesies.

Gumboro en IB

Gumboro en Infectieuze Bronchitis kunnen een hogere wateropname tot gevolg hebben. Deze virussen tasten namelijk de nieren aan, waardoor de kuikens dreigen uit te drogen. Als reactie hierop gaan ze overmatig drinken.

Mestbox

De mestbox is een tool om eenvoudig het vochtgehalte in de mest te bepalen. Wilt u deze gebruiken of wilt u meer informatie ontvangen over de mestbox? Neem dan telefonisch of via e-mail contact op met Ponco.

Checklist voetzoollaesies

Ponco kan met behulp van een voetzoollaesiecheck beoordelen hoe groot het probleem op uw bedrijf is. Met behulp van de checklist kan bovendien bepaald worden waar de knelpunten liggen. Vervolgens kan een praktisch plan van aanpak gemaakt worden om uw voetzoollaesiescore, het dierenwelzijn en dierprestaties te verbeteren.

Klimaat

Met een goed stalklimaat kan veel winst worden behaald in de voetzoollaesiescore. Vaak zijn een te lage vloertemperatuur of een te lage omgevingstemperatuur de oorzaak van problemen. Ook kan een te hoge luchtvochtigheid door te weinig ventilatie problemen geven.

Temperatuur

Zorg dat de vloertemperatuur bij opzet van de kuikens minimaal 30 graden Celcius is. De kuikentemperatuur hoort tussen de 40,2 en 40,8 graden Celcius te zijn. Zorg er tevens voor dat de strooisellaag niet te dik is. Hierdoor kan vocht lastiger onttrokken worden. Zelfs een kort contact met nat strooisel kan voetzoollaesies tot gevolg hebben.

Ventilatie

Door in het begin van de ronde al voldoende te verwarmen en goed te ventileren blijft het strooisel droger en verkleint u de kans op voetzoollaesies. Ventileer ook in koudere perioden voldoende. Het vocht wat de stal in komt, moet er ook weer uit.

Klimaatcheck

Bij Ponco hebben wij een klimaatcheck ontwikkeld, waarin onder andere luchtsnelheid, ammoniak, vochtigheid en verdeling van de lucht in uw stal worden gecontroleerd. Heeft u interesse in deze klimaatcheck, neem dan telefonisch of via e-mail contact op met Ponco.

Checklist voetzoollaesies

Ponco kan met behulp van een voetzoollaesiecheck beoordelen hoe groot het probleem op uw bedrijf is. Met behulp van de checklist kan bovendien bepaald worden waar de knelpunten liggen. Vervolgens kan een praktisch plan van aanpak gemaakt worden om uw voetzoollaesiescore, het dierenwelzijn en dierprestaties te verbeteren.

Huisvesting

Mogelijke oorzaken van voetzoollaesies door huisvesting zijn een ruwe vloer, te veel condens in de stal, te weinig ventilatie, verkeerd strooisel en een verkeerd lichtschema. Hoe hoger de bezetting, des te groter is het risico van een verminderde strooiselkwaliteit. Een ongelijke verdeling van de kuikens over de stal is niet alleen een duidelijk signaal dat er iets mis is met het stalklimaat en/of de lichtintensiteit, het geeft ook nat strooisel.

Oplossingen

Het type strooisel heeft veel invloed op de mate van droog strooisel. Uit onderzoek is gebleken dat turf (mits op tijd aangebracht) zorgt voor de droogste stallen. Een laag van 2-3 cm turf wordt daarom aanbevolen.

 • Controleer regelmatig de kwaliteit van het strooisel op verschillende plaatsen in de stal.
 • Zorg voor een goed geïsoleerde stal.
 • Het juiste lichtschema kan ook bijdragen aan minder voetzoollaesies. Ons advies is:
  •  dag 0-3: 24 uur per dag licht
  •  dag 4-7: 23 uur licht – 1 uur donker
  •  vanaf dag 7-8 het volgende schema: 4 uur licht, 4 uur donker, 3 uur licht, 1 uur donker, 3 uur licht, 1 uur donker, 3 uur licht, 1 uur donker, 3 uur licht, 1 uur donker
 • Voorkom donkere plaatsen in de stal. Vervang kapotte lampen zo snel mogelijk.
 • Zorg voor een goede vloer.
 • Zorg ervoor dat de kuikens gelijkmatig over de hele stal verdeeld zitten.

Contact

Ronny Mombaerts
M    +31 (0) 6 82 640 291
E    ronny@ponco.nl


Stijn Bruwiere
M   
+32 (0) 490 42 76 78
E    stijn@ponco.nl


Daan Somers
M    +31 (0) 6 23 440 098
E    daan@ponco.nl